Handledning

Stöd i professionell utveckling…

Handledning

Vi kan ge handledning till dig som jobbar med människor i olika sammanhang. Exempelvis inom skola, socialtjänst, omsorg eller region. Vi handleder skolsköterskor, lärare, socialsekreterare, familjebehandlare, omsorgsboendepersonal, boendestödjare och vuxen- och barnpsykiatrisk öppenvårdspersonal.

  • Handledning

    Handledning är för oss en självklar del i att jobba med människor inom skola, vård och omsorg. Handledningens syfte och målsättning ska vara anpassad utifrån det specifika uppdraget och samtidigt ha ett utvecklingsfrämjande fokus.

  • Vi kan ge handledning i våra lokaler eller hos er som uppdragsgivare. Vi ser handledningen som ett tillfälle för reflektion och samtal kring de svårigheter som man står inför i det vardagliga arbetet. Handledaren ska utgå ifrån den enskildes kunskapsnivå men också sträva efter att hitta utvecklingspotentialen hos varje enskild deltagare. Handledningen ska stärka den professionella identiteten samt ge stöd och avlastning. Vi kan erbjuda handledning utifrån system teori, inlärningsteori och kognitiv teori.