Psykoterapi

Samtalsbolaget erbjuder psykoterapeutisk behandling för människor med lindriga till måttliga psykiska hälsoproblem. Behandlingarna genomförs uteslutande av legitimerade psykoterapeuter vilket innebär att du har ett skydd mot oseriösa behandlingar i lagstiftningen. Vi lägger vikt vid att våra behandlingar vilar på en stabil vetenskaplig grund.

Kognitiv beteendeterapi KBT

Metoden har visats sig vara effektiv och har starkt forskningsstöd när det gäller behandling av psykisk ohälsa. Den är från början utvecklad för behandling av depression och ångesttillstånd men används idag vid flera andra besvär.

Tankar känslor och beteenden

I KBT arbetar vi med att öka förståelsen och förändra tankar, känslor och beteenden. Terapin är inriktad på att i aktivt samarbete försöka förstå vad som hindrar i vardagen och sätta upp konkreta förändringsmål för behandlingen.

Att få nya verktyg

Vi strävar efter att du ska utveckla alternativa strategier till de ”gamla”. Det övergripande målet är att minska psykiskt lidande och öka välbefinnandet.

Så går det till

Vi träffas för ett första samtal för att där komma överens om vi ska ha ett fortsatt samarbete. Om vi bestämmer oss för att jobba tillsammans sätter vi upp mål för behandlingen.

Familjeterapi

Familjeterapeutisk behandling är hjälpsamt i familjer med konflikter eller där kommunikationen har gått i baklås.

Tankar känslor och beteenden

Familjeterapi är en psykoterapeutisk behandlingsform som har sin grund i systemteorin. Denna innebär i korthet att i ett mänskligt system är helheten alltid mer än summan av delarna.Delarna i ett system hänger samman i ett ömsesidigt samspel, där alla påverkas. Sker en förändring i en del av systemet så påverkas också de andra delarna.

Att få nya verktyg

Terapeuten gör ihop med familjen en analys av familjens samspelsmönster. Behandlingen inriktas därefter på att arbeta aktivt med att medvetandegöra och utveckla samspelet emellan familjemedlemmarna.

Så går det till

Terapeuten träffar inledningsvis familjen vid ett par tillfällen för att göra en gemensam överenskommelse om vad man ska jobba med. I en familj kan man ha olika tankar om vad som är viktigt att ta upp så därför är det centralt att alla medlemmar blir delaktiga. När detta är gjort jobbar familjen under vägledning av terapeuten med sitt samspel och kommunikation. Familjeterapi innefattar ofta hemuppgifter för att befästa en förändring i samspelet.

Parterapi

Anledningarna till att välja att gå i parterapi kan vara många. Kanske har man hamnat i kris, funderar på separation, har ständiga konflikter eller har man en önskan om att utvecklas vidare i sin gemensamma relation.

Så går det till

I samtalen utgår vi från er nuvarande situation för att sedan diskutera möjliga vägar framåt.

Kristerapi

När man hamnar i kris tappar man också fotfästet. Då kan man behöva stöd och vägledning för att hitta tillbaka till en fungerande vardag.

Så går det till

Tillsammans med din psykoterapeut lägger man upp behandlingen. Du får hjälp i att stå ut i stunden och samtidigt hitta en riktning framåt.

Konsultation

Ibland kan man enbart efterfråga rådgivande eller vägledande samtal utan att lida av någon psykisk ohälsa i klinisk bemärkelse. Då är konsultation ett allternativ vid ett begränsat antal tillfällen.

Öppettider

Vi finns tillgängliga
kontorstider.

Mobil-kontakt

Joakim Frisk
0730 – 518 177
Mari Ståhl
0768 – 089 047
Magnus Larsson
0739 – 826 179

Mail-kontakt

Besöks- och postadress

Samtalsbolaget
Storgatan 45
392 31 KALMAR